مطالب عمومی

درمان فردی

پارگامنت روان‌درمانی و مشاوره را به ملاقات دوجهان با یکدیگر تشبیه می‌کند. در این ملاقات، مشاور اجازه می‌یابد با جهان مراجع آشنا شود و پس

رویکرد وجودی و درمان وجودی چیست؟

پاسخ به این سؤال بسیار سخت است! ازآنجایی‌که رویکردهای روانکاوی و روان پویشی در ایران بیشتر شناخته‌شده‌اند، شاید بد نباشد که با یاری جستن از

مشاوره یا روان‌درمانی چیست؟

مشاوره (که گاه روان‌درمانی نیز خوانده می‌شود) نه‌تنها اتفاقی ناگوار نیست که در دنیای امروز به نیازی غیرقابل‌اجتناب تبدیل شده است. در دنیایی که سرعت

ورود به سایت
ساخت حساب کاربری